سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی عمومی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جبر1 - مبانی جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جبر 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فلسفه علم ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 توپولوژی جبری مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آنالیز عددی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی آنالیز ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جبر خطی عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هندسه جبري مقدماتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی منطق و نظریه مجموعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آموزش ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار و احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رگرسیون 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد