سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 آمار و احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 نرم افزار های ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 جبر1 - مبانی جبر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 جبر1 - مبانی جبر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 فلسفه علم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 جبر 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 مبانی علوم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 تاریخ و فلسفه ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 تحقیق در عملیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 آشنایی با نظریه تصمیم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 آنالیز ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 توابع مختلط 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 مبانی علوم ریاضی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 تاریخ ریاضیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 نظریه معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 نظریه معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 توپولوژی جبر مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 نظریه حلقه و مدول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 هندسه دیفرانسیل موضعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 ترکیبات و کاربردها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 ریاضی عمومی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 هندسه جبري مقدماتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 سریهای زمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 بهینه سازی غیر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 ریاضیات گسسته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 مبانی احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 روشهای آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 جبر 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 اصول سیستمهای عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 اصول سیستمهای کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 آنالیز ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ