سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 مبانی ریاضیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جبر 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تاریخ و فلسفه ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی آنالیز ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جبر خطی عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نظریه حلقه و مدول 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نرم افزار های ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 بهینه سازی غیر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ترکیبات و کاربردها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 رگرسیون 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد