سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 هندبال 2خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 روانشناسی کودک و نوجوان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 فوتبال 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 رشد و تکامل حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 تربیت بدنی در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 بدمينتون 2 .خواهران) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-93-94 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-93-94 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-93-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-93-94 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-93-94 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-93-94 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-93-94 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ