سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 گیاهان دارویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 تنوع زیستی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 تغذیه طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 اصول مهندسی زهکشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 مکانیک خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 رابطه دام و مرتع 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 فیزولوژی تولید مثل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 بیوشمی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 خوراک و جیره نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 اصول مهندسی جنگل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 درختان و درختچه های ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 ازدیاد نباتات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 فیزیک خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 مکانیک تراکتور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-87-88 جانور شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-87-88 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-87-88 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-87-88 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-87-88 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-87-88 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-87-88 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-87-88 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-87-88 فیزیک مقدماتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-87-88 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-87-88 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-87-88 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-87-88 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-87-88 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-87-88 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-87-88 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-87-88 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-87-88 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-87-88 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-87-88 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-87-88 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-87-88 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-87-88 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-87-88 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-87-88 اصلاح نژاد دام و طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ