سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 مدیریت مالی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 گیاهان دارویی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 سم شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 ژنتیک - ژنتیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 اقتصاد خرد 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 گیاهان آبزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 ریاضیات 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 تنوع زیستی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 تغذیه طیور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 فیزیولوژی گیاهان زراعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 اصول مهندسی زهکشی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 اقتصاد سنجی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 مکانیک خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 خاکشناسی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 رابطه دام و مرتع 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 فیزولوژی تولید مثل 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 بیوشمی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 جامعه شناسی روستایی و عشایری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 تشریح و فيزيولوژي دام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 خوراک و جیره نویسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 اصول مهندسی جنگل 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 طراحی سیستمهای آبیاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 درختان و درختچه های ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 ازدیاد نباتات 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 آمار 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 پرورش طیور - مرغداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 مرتعداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 فیزیک خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 چوب شناسی و حفاظت چوب 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 مکانیزاسیون کشاورزی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 شیمی و حاصلخیزی خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 مکانیک تراکتور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 اقتصاد توسعه کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 مدیریت توسعه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 فیزیولوژی بعد از برداشت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-87-88 جانور شناسی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-87-88 بهداشت و بیماریهای دام طیور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-87-88 هیدرولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-87-88 جنگلداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-87-88 زراعت غلات 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-87-88 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-87-88 ریاضی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-87-88 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-87-88 فیزیک مقدماتی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-87-88 شیمی آلی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-87-88 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-87-88 بازار یابی و مدیریت بازار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-87-88 ماشینهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-87-88 بیولوژی خاک 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-87-88 فیزیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-87-88 اصول زراعت - زراعت عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-87-88 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-87-88 گیاه شناسی 1 * عمومی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-87-88 فیزیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-87-88 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-87-88 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-87-88 زیست شناسی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-87-88 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-87-88 خاکشناسی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-87-88 اصلاح نژاد دام و طیور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ