سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 شیر و فراورده های آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 شناخت و کاربرد تراکتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 اصول آموزش بزرگسالان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-91-92 میکروبیو لوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-91-92 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-91-92 اقتصاد تولید کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-91-92 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-91-92 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-91-92 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-91-92 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-91-92 طرح بهسازی روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-91-92 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-91-92 ایستای 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-91-92 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-91-92 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-91-92 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-91-92 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-91-92 زراعت غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-91-92 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-91-92 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-91-92 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-91-92 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-91-92 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-91-92 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-91-92 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-91-92 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-91-92 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-91-92 تغذیه دام و طور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-91-92 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-91-92 صنایع روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-91-92 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-91-92 تغذيه دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-91-92 تکنولوژی مواد خوراکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-91-92 تکنولوژی موتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-91-92 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-91-92 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-91-92 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-91-92 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-91-92 گوشت و بازرسی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ