سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 سم شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 اكوتوريسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 اکولوژی منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-92-93 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-92-93 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-92-93 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-92-93 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-92-93 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-92-93 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-92-93 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-92-93 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-92-93 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-92-93 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-92-93 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-92-93 آفات انباری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-92-93 اندازه گیری و ارزیابی مراتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-92-93 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-92-93 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-92-93 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-92-93 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-92-93 اصول آموزش کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-92-93 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-92-93 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-92-93 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-92-93 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-92-93 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-92-93 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-92-93 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-92-93 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-92-93 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-92-93 کنترل و گواهی بذر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-92-93 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-92-93 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-92-93 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-92-93 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-92-93 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-92-93 صنایع روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-92-93 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-92-93 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-92-93 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-92-93 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-92-93 فیزیولوژی بعد از برداشت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-92-93 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 2-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 2-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
120 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
121 2-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
122 2-92-93 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 2-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 2-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
125 2-92-93 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 2-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
128 2-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
130 2-92-93 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ