سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بدمينتون 2 . خواهران) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی احساس و ادراک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 10109 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات مقدماتی - ریاضیات 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات 2 - ریاضیات برای جغرافیا - ریاضیات پیشرفته - ریاضیات و آب و هوا شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی عمومی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی عمومی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی عمومی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی 1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات ديفرانسيل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توپولوژی عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 1111052 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات گسسته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات گسسته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 1111067 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه سازی پیشرفته 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جبر خطی عددی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات 2 - ریاضیات عمومی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیان تخصصی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جبر پیشرفته 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توپولوژی جبری 1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی ریاضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آنالیز عددی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات مقدماتی - ریاضیات 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مباني منطق و نظريه - منطق ریاضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 1111332 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توپولوژی عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی هندسه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جبر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه مقدماتی اعداد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هندسه جبري مقدماتي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه حلقه و مدول 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش ریاضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهینه سازی غیر خطی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی علوم ریاضی - مبانی ریاضیات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 1111571 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوزی اعصاب و غدد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیست شناسی عمومی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پروتوزئولوژي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی بوشیمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستماتیک گیاهی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تالوفیتها 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیست شناسی جانوری - زیست شناسی جانوری 2 و آزمایشگاه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیست شناسی جانوری - زیست شناسی جانوری 2 و آزمایشگاه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي /2/ - بیولوژی سلولی - مبانی زیست شاسی سلولی مولکولی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستماتیک گیاهی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیست شناسی پرتویی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی جانوری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جانور شناسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی گیاهی 1 - تغذیه و جذب 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی جانوری 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی گیاهی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جانور شناسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیست شناسی انگلها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جنین شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تکامل - زیست شناسی تکوینی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تکامل موجودات زنده -تکامل زیست شناسی تکوینی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی - بوم شناسی عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رشد و نمو گیاهی - فیزیولوژی گیاهی 3 - رشد و نمو و تنطیم کننده های رشد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ویروس شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جانور شناسی عمومی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکانیک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنگ شناسي و آزمايشگاه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک جدید 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش علوم تجربی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش-کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک پایه 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی فیزیک 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکانیک تحلیلی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اپتیک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک حالت جامد 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک هسته ای 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 امواج 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک جدید 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکانیک کوانتومی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد های لیزر 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک پایه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک پایه 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک مکانیک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی عمومی 2 - آزمایشگاه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی فیزیک 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی تجزیه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی فیزیک 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی تجزیه 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی معدنی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی شیمی کوانتومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی شیمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنتز مواد آلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی تجزیه دستگاهی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول صنایع شیمیایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی معدنی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی محیط زیست 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی داروئی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی شیمی پلیمر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خوردگی فلزات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول محاسبات شیمی صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی صنعتی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی و تکنولوژی رنگ - شیمی و فن آوری رنگ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی صنعتی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی و تکتولوژی نفت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی محیط زیست 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی معدنی پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی فیزیک پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی تجزیه پیشرفته 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی عمومی و آزمایشگاه - شیمی عمومی1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی1 - شیمی آلی مهندسی شیمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی1 - شیمی آلی مهندسی شیمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی رایانه و برنامه نویسی - مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمال کاربردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحی کامپایلر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معماری کامپیوتر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ريزپردازنده 1 - میکروپروسسور ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شبیه سازی کامپیوتری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول سیستم های عامل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهندسی نرم افزار 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گرافیک کامپیوتری - گرافیک کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش و گزارش نویسی - شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی فناوری اطلاعات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساختمان داده ها و الگوریتم ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معماری کامپیوتر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد مهندسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شبکه کامپیوتری 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی درجهانگردی - تحقیق در عملیات * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهندسی اینترنت و شبکه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ماشین های الکتریکی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول رباتیکز - رباتیک و آزمایشگاه - مبانی رباتیک - مقدمه ای بر روباتیک 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش - کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کانی شناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 چینه شناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فسیل شناسی مهره داران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکانیک خاک 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ایکنولوژی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رخساره های بنتونیکی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ایکنولوژی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی تاریخی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی تاریخی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کانی شناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنگ شناسی رسوبی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 چینه شناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مساحی و نقشه برداری - نقشه برداری 1- نقشه برداری منابع زمین 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار مقدماتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار مقدماتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا - روش های آماری در جغرافیا 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای آماری در علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار استنباطی spss - آمار استنباطی و کاربرد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2-کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-کاربرد امار در مدیریت صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و کاربرد آن در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمال 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای آماری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رگرسیون 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کنترل کیفیت آماری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار زيستي 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار ، آمار احتمالات - آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمالات کاربردی - آمار و احتمالات مهندسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمال 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمالات - مقدماتی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 احتمال 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 احتمال 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای آماری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فرایندهای تصادفی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رگرسیون 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمالات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی معماری و شهر سازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی معماری و شهرسازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با معماری جهان 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با معماری اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساختمان 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روستا 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متره و برآورد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل فضاهای شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خاکشناسی عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ماشینهای کشاورزی - ماشین های کشاورزی عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد سنجی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریخت شناسی و رده بندی گیاهی - گیاه شناسی 1 - گیاه شناسی عمومی - گیاهشناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی - هوا و اقلیم شناسی - هوا شناسی کشاورزی - 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جنگلداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبیاری عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مرتعداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبخیز داری - آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 11220 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت مهندسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد مهندسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فرآیندهای تولید 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ,ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طرح ریزی واحدهای صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهندسی ارزش 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تئوری تصمیم گیری* تجزیه و تحلیل * 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ایمنی و بهداشت صنعتی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شبکه و مکان گسسته در سلامت - طراحی سیستم های صنعتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 11235 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسییل با مشتقات جزئی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد آزمونهای روانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول آموزش بزرگسالان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه ریزی درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول مدیریت آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مسائل آموزش و پرورش ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مسائل آموزش و پرورش ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 راهنمایی تحصیلی و شغلی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای ارزشیابی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت کلاس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق در در علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش هنر - آموزش هنر نقاشی و کاردستی - درآمدی بر نقش هنر در مدارس - کاربرد هنر های نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قصه گویی و نمایش خلاق 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش هنر در دوره ایتدایی - مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان - آموزش هنر نقاشی و کاردستی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش ریاضی در دوره ابتدایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان - ورزش ها و بازی های بومی و سنتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تربيت بدني .ورزش و بازيهاي دبستاني) - روش تدریس تربیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی تولید وکاربرد مواد آموزشی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس فارسی -.کودکان دو زبانه ) - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی و دبستاني 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول تعلیم و تربیت اصول و مبانی آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ادبیات کودکان و نوجوانان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خانواده نابسامان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بازی درمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - در علوم ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهارت تحصیلی در نظام آموزش از راه دور 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی تحولی 1 - روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی یادگیری * نظریه ها و مفاهیم* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل برنامه های درسی ابتدایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی - تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی بازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی بازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 1211305 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تربیت بدنی.ورزش و بازیهای دبستانی) - روش تدریس تربیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسایل یادگیری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی .متون تخصصی در آموزش ابتدایی ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی محیط زیست - منابع طبیعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی محیط زیست - منابع طبیعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل کتابهای درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسي آموزش خواندن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺍﺭﺯﺷﻴﺎبی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯشی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎسی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعی,ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان آموزشی - روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها - مدرسه و روابط انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی تربیتی-جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روان سنجی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانسنجی - روان سنجی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای مشاهده رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید بر تفکر اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول فلسفه و آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارتباط شناسی و تبلیغات 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهداشت روانی - مشاوره بهداشت روانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیتهای پرورشی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مشارکتهای دانش آموزی و تربیت اجتماعی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فلسفه اخلاق .باتكيه بر مباحث تربيتي) - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی - نظریه مشاوره و روان درمانی 1 -نظریه مشاوره و روان درمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پرورش اخلاقی - مذهبی کودک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن و برسی کتب - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات - آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و راهنمایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی عمومی - روانشناسی عمومی 1 - مباحث اساسی در روانشناسی - 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مشاوره تحصیلی و شغلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی - مددکاری اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 - زبان تخصصی 1 ، متون ارتباطات اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 - زبان تخصصی 1 ، متون ارتباطات اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون تخصصی 2 - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون تخصصی 2 - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان دوم 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ - ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان دوم 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان انگلیسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون سیاسی به زبان خارجی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دستور نگارش 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دستور و نگارش 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فنون یادگیری زبان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فنون یادگیری زبان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دستور و نگارش 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساخت زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نگارش فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته - فایل چندگانه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات زبان شناسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات زبان شناسی 1- مبانی زبان شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روش ترجمه - اصول و راهکار ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ,اصول و روش ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺯﺑﺎﺷﻨﺎسی,ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎسی کاربردی,کلیات زبان شناسی,کلیات زبان شناسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات زبان شناسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقاله نویسی - فایل چندگانه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکاتبات انگلیسی - نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 واژه شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه ادبیات - ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه پیشرفته 1,ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آواشناسی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 1,ترجمه متون مطبوعاتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی مقابله ای ساخت جمله - تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه پیشرفته 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روش تحقیق 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ روش تدریس,روش تدریس زبان انگلیسی 4,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه متون سیاسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی,آزمون سازی,آزمون سازی زبان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه متون اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭی,ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بیان شفاهی داستان 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گفت و شنود 1 - گفت و شنود 3 - مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گفت و شنود 2 - گفت و شنود 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گفت و شنود 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 داستان کوتاه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شعر انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ترجمه متون ادبی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون برگزیده نثر ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان دوم 3 فرانسه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون اختصاصی انگلیسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون خارجه تخصصی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی فراگیر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان خارجی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی1 متون ارتباطات اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 2,زبان تخصصی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قواعد عربی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت عربی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی - نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 3 قسمت اول: شاعران حوزه ادبي خراسان - نظم 1 بخش 2 فرخی و کسایی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قواعد عربی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش - آیین نگارش و ویرایش 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قواعد عربی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت عربی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ ادبیات - تاريخ ادبيات فارسي 1 .پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دستور زبان فارسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت عربی 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قواعد عربی 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت عربی 5 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم . 3) قسمت سوم: نظامي - نظم 3 بخش 3 نظامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بلاغت 1 . معانی ) - معانی و بیان 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 4 قسمت چهارم:مثنوي معنوي 2 - نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم . 4) قسمت دوم :مثنوي هاي عطار - نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بدیع 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی عرفان و تصوف 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ادبیات معاصر 1 نظم 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم . 4) قسمت اول :اشعار سنايي - نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نثر 3 متون ادبی - تعلیمی با تاکید بر گلستان - نثر3 بخش 3 گلستان سعدی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سبک شناسی 1 نظم 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با تحول نثر فارسی,سبک شناسی 2 نثر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظم5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظم 5 بخش 3 حافظ 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با علوم قرآنی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معانی و بیان 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم. 5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبك هندی - نظم 5 بخش 5 صائب 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عروض و قافیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش متون علمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان - تاریخ ادبیات جهان 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نثر فارسی 1 - تاریخ بیهقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 صرف و نحو عربی - عربی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحقیق در دستور زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نثر فارسی 4 .کشف المحجوب و رساله قشیریه ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی3 .نظم عربی) - متون نظم عربی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نثر فارسی 3 . مصباح الهدایه ) 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظم فارسی 2 - ناصرخسرو و سنایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی 2 .نثر عربی)،متون نثر عربی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی,زبان تخصصی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظم فارسی 3.خاقانی و نظامی) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق پیشرفته - مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تدریس مهارت های خواندن و نوشتن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فارسی عمومی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فارسی عمومی - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 صرف و نحو عربی، عربی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی 2 .نثر عربی)،متون نثر عربی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق پیشرفته، مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی3 .نظم عربی) - متون نظم عربی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نقدادبیات داستانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با سیر تحول نثر فارسی - سبک شناسی 2 نثر 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با سیر تحول شعر فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربي 1 قسمت اول:.قواعد و متون) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی - نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش و فنون ساده نویسی - آیین نگارش و ویرایش 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نثر 1 تاریخ بیهقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 2 قسمت اول شاهنامه 1 - نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم 2 قسمت اول شاهنامه 1 - نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب - ادبیات حماسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نثر 2 متون ادبی - داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه - نثر 3 بخش 1 کلیله و دمنه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی 2 قسمت دوم .قواعد و متون ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ادبیات عامیانه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی 3 قسمت سوم . قواعد و متون ) 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ ادبیات 2 - تاریخ ادبیات فارسی 2 از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 متون نظم . 4) قسمت سوم :مثنوي معنوي. 1 ) - متون نظم 4-بخش 1 مثنوی مولوی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 عربی 6 قسمت ششم:.قواعد و متون) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش و ویرایش 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آیین نگارش و ویرایش 2, کارگاه ویراستاری 1, ویرایش فارسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بلاغت تطبیقی - تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی متون نظم و نثر 1- نثر فارسی 2 .تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ زبان فارسی - زبانهای ایرانی قبل از اسلام - سیر تحول زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بلاغت 2 : بدیع بیان - فنون ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابداری - اصول حسابداری 1 - اصول حسابداری یا هزینه یابی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابداری - اصول حسابداری 1 - اصول حسابداری یا هزینه یابی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابداری - اصول حسابداری 1 - اصول حسابداری یا هزینه یابی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابداری 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتي,حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری صنعتی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری صنعتی 1,حسابداری صنعتی,بهایابی1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری صنعتی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری صنعتی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری صنعتی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری صنعتی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابداری 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری میانه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری پیشرفته 1 - فایل چندگانه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابرسی 1,حسابرسی,حسابرسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابرسی * 1 * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری مالیاتی - مالیاتی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری پیشرفته 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه,بودجه بندی و مدیریت عملکرد,مبانی تنظیم بودجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابرسی 2,اصول حسابرسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت مالی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مالی 2,مدیریت مالی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حسابداری موارد خاص - مباحث جاری در حسابداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تئوری حسابداری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تئوری حسابداری 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق پیشرفته - روشهای تحقیق و گزارش نویسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مسائل جاری در حسابداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسي موارد خاص در حسابداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول حسابداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی از منظر اسلام 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي - مفاهیم اساسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حقوق بازرگانی - حقوق تجارت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حقوق بازرگانی - حقوق تجارت -حقوق تجارت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت تولید 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی طراحی سیستم تولید 1 - مدیریت تولید 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ماليه عمومي. اقتصاد بخش عمومي) - ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمادگی جسمانی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکت شناسی ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتسال 1 - عملی - برادران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی - فلسفه تربیت بدنی و ورزش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شنا 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی مدیریت - مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شنا 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی - در ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژیمناستیک 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژیمناستیک 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تربیت بدنی در مدارس 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکت درمانی - تمرین درمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات روش تحقیق 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنجش و اندازه گیری کاربردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 علم تمرین 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 علم تمرین 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامیپوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی - کاربرد رایانه در ورزش - رایانه در ورزش -کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تربیت بدنی -تربیت بدنی ویژه - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ورزش 1 - * تربیت بدنی 2 * - ورزش ویژه - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روابط عمومی و بین الملل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دو میدانی 3 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حقوق ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی ورزشی .مقدمات - مبانی ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمادگی جسمانی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دو وميداني 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آناتومی انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آناتومی انسانی - مبانی آناتومی حرکت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 والیبال 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بسکتبال 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 یادگیری حرکتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دو و میدانی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شنا 2 - شنا 2 : عملی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تنیس روی میز 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکت شناسی ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کشتی 1 - برادران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هندبال 2خواهران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کشتی 2 - برادران 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بسکتبال 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکات اصلاحی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی درمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق در علوم ورزشی - روش و طرح تحقیق در علوم رفتاری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزار ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تربیت بدنی - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نقشه خوانی و آشنایی با نقشه - نقشه های توپوگرافی هیدرولوژی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نقشه برداری - نقشه برداری . نظری و عملی ) - نقشه برداری 1 مقدماتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی آب و هوا شناسی - متون تخصصی 1 - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فلسفه و سیر تکوین جغرافیا - فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای روستایی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توانایی های محیطی در برنامه ریزی شهری 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جامعه شناسی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای شهری ایران .طرحهای شهری در ایران ) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طرحهای هادی روستایی - برنامه ریزی و طراحی کاربردی روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژئومورفولوژی مناطق شهری - ژئومورفولوژی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژئومورفولوژی مناطق شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین در فضا 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نقشه خوانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای شهری - مبانی جغرافیای شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کد 1216059 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جغرافیای روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژئومورفولوژی ایران - 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای کوچ نشینی - برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد روستایی - اقتصاد روستایی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی روستایی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای طبیعی شهر - ژئومورفولوژی و اقلیم -شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی - کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 منابع و مسائل آب در ايران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی روستایی در ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روابط متقابل شهر روستا با تاکید بر ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شهر ها و شهرک های جدید 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا - فناوری اطلاعات IT 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژئومورفولوژی اقلیمی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی هیدرولوژی - هيدرولوژي كاربردي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقلیم شناسی کاربردی - کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای .اقلیم شناس) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقلیم شناسی کاربردی - کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای .اقلیم شناس) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبخیزداری 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری منطقه ای 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تکنیک ترسیم نقشه های و نمودارهای ژئومورفولوژی - نقشه ها و نمودارهاي ژئوموفولوژي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای جهانگردی ایران 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیستم اطلاعات جغرافیایی . GIS) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای - کاربرد .GIS) در برنامه ریزی روستایی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای انسانی ایران 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی برای جغرافیا - مبانی زمین شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی آب هوا شناسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جغرافیای فرهنگی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق نظری - روش تحقیق - روش تحقیق عملی و نظری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جغرافیای اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیاست و فضا 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 كارتوگرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روش های آمایش سرزمین 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی برنامه ریزی روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای خاکها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جغرافیای سیاسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مخاطرات طبیعی - مخابرات محیطی - مدیریت بحران و ریسک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیایی اقتصادی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آب هوای ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مطالعات منطقه ای خلیج فارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گردشگری روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی روستایی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توسعه پایدار روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژئو مورفولوژی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربردGIS دربرنامه ریزی روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت بحران در نواحی روستایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای شهرهای کوچک و میانی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری منطقه ای 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هیدرو کلیما تولوژی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرسنجش از راه دور در اقلیم شناسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آب هوای کره زمین 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقلیم شناسی آماری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقلیم شناسی دینامیک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تفسير نقشه .توپوگرافي و زمين شناسي) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توان های محیطی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران - برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران : آموزش محور 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اکولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران - برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران : آموزش محور 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دیدگاههای آمایش شهری - نظریه ها و دیدگاههای جدید آمایش شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمایش سرزمین . آموزش محور ) - اصول و روش های آمایش سرزمین 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی مشارکتی - توسعه روستایی مشارکتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی احتماعی - اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق /کمی و کیفی / - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق در روانشناسی بالینی - روش تحقیق در علوم رفتاری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آرای تربیتی - روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسي فيزيولوژيك 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی مشاوره و راهنمایی - مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی هوش و سنجش آن 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 انگیزش و هیجان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تفکر و زبان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارزشیابی شخصیت 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و فنون راهنمایی مشاوره تحصیلی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی شخصیت پیشرفته - نظریه های شخصیت 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی مقدمات نظریه های روان درمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات روانپزشکی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي *مفاهيم اساسي * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی جنایی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی عمومی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 انسان از دیدگاه اسلام - انسان شناسی در اسلام 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی گردشگری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی عمومی 2 - مباحث اساسی در روانشناسی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخچه و مکاتب روانشناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معرفت شناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی یادگیری * نظریه ها و مفاهیم* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسي فيزيولوژيك 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی تجربی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی روانی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهداشت روانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهداشت روانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات نورو پسيكولوژي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی هوش و سنجش آن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی احتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 انگیزیش و هیجان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی روانشناسی 2 - متون روانشناسی به زبان خارجه 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات روانشناسی سلامت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه مشاوره و روان درمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار - شیوه های اصلاح و تغییر رفتار - مشاوره اصلاح و تغییر رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار استنباطی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شناخت صنعت جهانگردی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مباني مردم شناسي . جهانگردي) 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول علم اقتصاد 1 - اقتصاد خرد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد خرد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول علم اقتصاد 1 - اقتصاد خرد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق در مدیریت 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقیق در گردشگری - روش تحقیق در مدیریت -روشهای تحقیق و ماخذ شناسی - مبانی روش تحقیق 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شناخت روحیات ملل - شناخت ملل 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمان