سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بدمينتون 2 . خواهران) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی احساس و ادراک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات مقدماتی - ریاضیات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات 2 - ریاضیات برای جغرافیا - ریاضیات پیشرفته - ریاضیات و آب و هوا شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111034 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 - 1111468_1111097_1111025_1111100_1111103_1111410__1111109_1111408 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات ديفرانسيل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر1 - مبانی جبر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توابع مختلط 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توپولوژی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه دیفرانسیل موضعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111052 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ ریاضیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فلسفه علم ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توپولوژی جبر مقدماتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات گسسته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات گسسته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111067 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه سازی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی برای آمار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111105 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه محاسبات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات 2 - ریاضیات عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات و آمار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز حقیقی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز عددی پیشرفته - فایل چندگانه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زیان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آنالیز عددی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ و فلسفه ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توابع مختلط 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات مقدماتی - ریاضیات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر خطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر1 - مبانی جبر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مباني منطق و نظريه - منطق ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111332 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توپولوژی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هندسه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات - ریاضیات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توابع مختلط 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه مقدماتی اعداد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه جبري مقدماتي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه دیفرانسیل موضعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه حلقه و مدول 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نرم افزار های ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهینه سازی غیر خطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترکیبات و کاربردها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جبر خطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111457 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی علوم ریاضی - مبانی ریاضیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1111571 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پروتوزئولوژي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تشريح و مورفولوژي گياهي - آناتومی و فیزیولوژی گیاهی - ریخت شناسی و تشریح گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستماتیک گیاهی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تالوفیتها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زیست شناسی جانوری - زیست شناسی جانوری 2 و آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي /2/ - بیولوژی سلولی - مبانی زیست شاسی سلولی مولکولی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ميكروبيولوژي عمومي - ميكروبيولوژي و بهداشت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستماتیک گیاهی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زیست شناسی پرتویی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی جانوری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون زیست شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 میکروبیولوژی محیطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بافت شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جانور شناسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی گیاهی 1 - تغذیه و جذب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی جانوری 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی - ژنتیک پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی جانوری 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی گیاهی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جانور شناسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زیست شناسی انگلها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جنین شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکامل - زیست شناسی تکوینی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکامل موجودات زنده -تکامل زیست شناسی تکوینی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی - بوم شناسی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رشد و نمو گیاهی - فیزیولوژی گیاهی 3 - رشد و نمو و تنطیم کننده های رشد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ویروس شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اکولوژی گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهاي تكثير گياهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی تنش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اکو فیزیولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیتوژنتیک گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی - متون زیست شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول بیو شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی-متون زیست شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی معدنی و آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکتریسیته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنگ شناسي و آزمايشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اپتیک و آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 چینه شناسی و فسیل شناسی و آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی فیزیک و آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1112190 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیریک عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول بیو شیمی - بیو شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیو فیزیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش-کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1- فیزیک عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک جدید 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک تحلیلی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی فیزیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی فیزیک 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک تحلیلی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترونیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترمودینامیک و مکانیک آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اپتیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک حالت جامد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک حالت جامد 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ علم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک هسته ای 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 امواج 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک نجومی مقدماتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک جدید 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک سیالات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک قطعات نیمه رسانا 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 لیزر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترومغناطیس 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک کوانتومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترو مغناطیس 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک کوانتومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بلور شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اپتیک کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اسپکتروسکوپی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد های لیزر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک لایه های نازک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دینامیک و ارتعاشات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک 1- فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مقدماتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پزشکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مکانیک,موج و ارتعاش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پزشکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک حرارت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مکانیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مدرن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی عمومی 2 - آزمایشگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی فیزیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی تجزیه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی فیزیک 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی تجزیه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی معدنی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی شیمی کوانتومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنتز مواد آلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی تجزیه دستگاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول صنایع شیمیایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی معدنی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طیف سنجی مولکولی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش استفاده از متون علمی شیمی - متون علمی شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی فلزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی هسته ای 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی فیزیک آلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی داروئی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تجزیه مقادیر بسیار کم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی شیمی پلیمر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ علم شیمی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خوردگی فلزات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول محاسبات شیمی صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی صنعتی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترو شیمی صنعتی - الکترو شیمی کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی و تکنولوژی رنگ - شیمی و فن آوری رنگ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی صنعتی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی و تکتولوژی نفت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اسپکتروسکپی تجزیه ای 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیوشمی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1114255 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی عمومی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی1 - شیمی آلی مهندسی شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی1 - شیمی آلی مهندسی شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی رایانه و برنامه نویسی - مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در فیزیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1115061 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی کامپایلر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معماری کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ريزپردازنده 1 - میکروپروسسور ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبیه سازی کامپیوتری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سیستم های عامل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی نرم افزار 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گرافیک کامپیوتری - گرافیک کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آیین نگارش و گزارش نویسی - شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی فناوری اطلاعات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساختمان داده ها و الگوریتم ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معماری کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبکه کامپیوتری 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی درجهانگردی - تحقیق در عملیات * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سیستمهای کامپیوتری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی اینترنت و شبکه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین های الکتریکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول رباتیکز - رباتیک و آزمایشگاه - مبانی رباتیک - مقدمه ای بر روباتیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 الکترونیک دیجیتال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدارهای الکتریکی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی سیستم های VLSI 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 انتقال داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریز پردازنده 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معماری سیستمهای کامپیوتری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش - کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رسوب شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کانی شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی - زمین شناسی مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 چینه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 محیط های رسوبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آتشفشان شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاک شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ساختاری - زمین شناسی ساختمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زلزله شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ساختاری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سنجش از دور 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول اکتشافات معدنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آب شناسی کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنجش از دور در زمین شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار مقدماتی - آمار و احتمالات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیرینه شناسی گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1116230 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریز رخساره - میکروفاسیس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با GIS 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی تاریخی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی تاریخی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کانی شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رسوب شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 چینه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1116323 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1116346 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1116349 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مساحی و نقشه برداری - نقشه برداری 1- نقشه برداری منابع زمین 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار مقدماتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار مقدماتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا - روش های آماری در جغرافیا 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای آماری در علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار استنباطی spss - آمار استنباطی و کاربرد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2-کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-کاربرد امار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و کاربرد آن در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار برای کتابداران - آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی - آمار و احتمال مقدماتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ناپارامتری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح آزمایشهای 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای پیشرفته آمار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای چند متغیره گسسته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 محاسبات آماری - محاسبات آماری با کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح آزمایشهای 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار تحلیلی - تحلیل آماری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار زيستي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار ، آمار احتمالات - آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استنباط آماری 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 احتمال 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرآیند های تصادفی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سریهای زمانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمالات کاربردی - آمار و احتمالات مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمالات - مقدماتی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی احتمال 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1117150 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیرهای زمانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 احتمال 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 احتمال 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای آماری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سریهای زمانی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای نمونه گیری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1117166 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ناپارامتری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح آزمایشهای 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای چند متغیره پیوسته 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 محاسبات آماری-محاسبات آماری با کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با نظریه تصمیم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمالات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مستند سازی نرم افزار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی معماری و شهر سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی معماری و شهرسازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با معماری جهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح و سازه های فلزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روستا 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تنظیم شرایط محیطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با معماری معاصر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سازه های بتنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاسیسات مکانیکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مديريت و تشكيلات كارگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح آزمایشهای کشاورزی 1_ دامپروری - طرح آزمایشهای منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاکشناسی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاکشناسی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشینهای کشاورزی - ماشین های کشاورزی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد رياضي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد سنجی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریخت شناسی و رده بندی گیاهی - گیاه شناسی 1 - گیاه شناسی عمومی - گیاهشناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی - هوا و اقلیم شناسی - هوا شناسی کشاورزی - 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناخت و حمایت محیط زیست - مبانی علوم محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جنگلداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبیاری عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مرتعداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبخیز داری - آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرآیندهای تولید 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ,ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح ریزی واحدهای صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی ارزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی تولید 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی ریاضی - تحقیق در عملیات 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی حمل و نقل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی حمل و نقل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ایمنی و بهداشت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 انتقال فناوری - مدیریت فناوری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تصمیم گیری با معیار های چند گانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کامپیوتر و مدیریت داده ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقثتصاد مهندسی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1122092 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1124018 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسییل با مشتقات جزئی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی زیست محیطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد آزمونهای روانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول آموزش بزرگسالان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی و متوسطه - شیوه آموزش متوسطه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقدمات مدیریت آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مسائل آموزش و پرورش ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مسائل آموزش و پرورش ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهداشت عمومی - بهداشت و محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ارزشیابی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فناوری آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯشی,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮمی,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کلاس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق در در علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش هنر - آموزش هنر نقاشی و کاردستی - درآمدی بر نقش هنر در مدارس - کاربرد هنر های نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯشی,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮمی,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قصه گویی و نمایش خلاق 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی - روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی * در پیش دبستان و دبستان * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش هنر در دوره ایتدایی - مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان - آموزش هنر نقاشی و کاردستی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات - آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و راهنمایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان - ورزش ها و بازی های بومی و سنتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تربيت بدني .ورزش و بازيهاي دبستاني) - روش تدریس تربیت بدنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس فارسی -.کودکان دو زبانه ) - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی و دبستاني 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول تعلیم و تربیت اصول و مبانی آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات کودکان و نوجوانان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خانواده نابسامان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بازی درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نهاد خانواده در اسلام و ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خانواده در اسلام - نهاد خانواده در اسلام و ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - در علوم ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزشیابی دوره های آموزشی - اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار استنباطی - آمار استنباطی پیشرفته - آمار و روش تحقیق پیشرفته - آمار استنباطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مدیریت آموزشی - مدیریت فرآیند آموزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1211267 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهارت تحصیلی در نظام آموزش از راه دور 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی تحولی 1 - روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی یادگیری * نظریه ها و مفاهیم* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل برنامه های درسی ابتدایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی - تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی بازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی بازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تربیت بدنی.ورزش و بازیهای دبستانی) - روش تدریس تربیت بدنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی آموزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسایل یادگیری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی .متون تخصصی در آموزش ابتدایی ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی محیط زیست - منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی محیط زیست - منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زراعت عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسي آموزش خواندن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎسی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعی,ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان آموزشی - روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها - مدرسه و روابط انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی تربیتی-جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روان سنجی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانسنجی - روان سنجی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید بر تفکر اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول فلسفه و آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارتباط شناسی و تبلیغات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی و مطالعه مسائل تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهداشت روانی - مشاوره بهداشت روانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی فعالیتهای پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مشارکتهای دانش آموزی و تربیت اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯشی,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮمی,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی تحولی 2 - روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 راهنمایی و مشاوره گروه - مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فلسفه اخلاق .باتكيه بر مباحث تربيتي) - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﻮﺭ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مدیریت آموزشی - مدیریت فرآیند آموزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1211428 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی - نظریه مشاوره و روان درمانی 1 -نظریه مشاوره و روان درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رشد و تربیت اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پرورش اخلاقی - مذهبی کودک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1211455 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﻮﺭ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن و برسی کتب - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات - آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و راهنمایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺍﺭﺯشیابی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯشیابی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺭﻭﺷﻬﺎی ﺍﺭﺯشیابی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1211485 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﻮﺭ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 .od) بهسازی سازمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺍﺭﺯشیابی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯشیابی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺭﻭﺷﻬﺎی ﺍﺭﺯشیابی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کد 1211497 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزشیابی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ارزشیابی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭسی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ارزشیابی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ارزشیابی - ارزشیابی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ارزشیابی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭسی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ارزشیابی ﺁﻣﻮﺯشی,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ارزشیابی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی عمومی - روانشناسی عمومی 1 - مباحث اساسی در روانشناسی - 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توان بخشی گروههای خاص - روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1 - روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی - مددکاری اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 - زبان تخصصی 1 ، متون ارتباطات اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 - زبان تخصصی 1 ، متون ارتباطات اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون تخصصی 2 - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون تخصصی 2 - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ - ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان انگليسي تخصصي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان انگلیسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان انگلیسی تخصصی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون سیاسی به زبان خارجه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون سیاسی به زبان خارجی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصي .آموزش پيش دبستاني و دبستاني) - متون زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی مشاوره - متون مشاوره انگلیسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور نگارش 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور و نگارش 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فنون یادگیری زبان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور و نگارش 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساخت زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نگارش فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1- مبانی زبان شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش ترجمه - اصول و راهکار ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ,اصول و روش ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با ادبیات معاصر ایران,ادبیات معاصر ﻓﺎﺭسی ,ادبیات معاصر۲ ﻧﺜﺮ,ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺷﻨﺎسی ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺯﺑﺎﺷﻨﺎسی,ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎسی کاربردی,کلیات زبان شناسی,کلیات زبان شناسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاله نویسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکاتبات انگلیسی - نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 واژه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه ادبیات - ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه پیشرفته 1,ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 1,ترجمه متون مطبوعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی مقابله ای ساخت جمله - تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه پیشرفته 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ روش تدریس,روش تدریس زبان انگلیسی 4,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی,روش تدریس زبان انگلیسی 4,روش تدریس زبان خارجی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی,آزمون سازی,آزمون سازی زبان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭی,ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 - فن بیان 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گفت و شنود 1 - گفت و شنود 3 - مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گفت و شنود 2 - گفت و شنود 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گفت و شنود 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فنون و صناعات ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 داستان کوتاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شعر انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون ادبی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 1 فرانسه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون ادبی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 2 فرانسه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقد ادبی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون برگزیده نثر ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 3 فرانسه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکتبهای ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون اختصاصی انگلیسی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون اختصاصی انگلیسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون خارجه تخصصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی فراگیر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان خارجی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناخت ادبیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 داستان بلند 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات امریکا 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شعر دوره رمانتیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقد و بررسی ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی1 متون ارتباطات اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 2,زبان تخصصی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قواعد عربی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی - نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبي خراسان - نظم 1 بخش 2 فرخی و کسایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قواعد عربی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قرائت عربی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نثر2 بخش 1 سیاستنامه و قابوسنامه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قواعد عربی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قرائت عربی 3 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ ادبیات - تاريخ ادبيات فارسي 1 .پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور زبان فارسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم 2 قسمت دوم:شاهنامه 2 - نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 2) قسمت سوم: قصائد ناصر خسرو - نظم 2 بخش 3 سی قصیده از ناصر خسرو 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قرائت عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قواعد عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مرجع شناسی و روش تحقیق,مرجع شناسی و روش تحقیق 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 3) قسمت چهارم: خاقاني - نظم 3 بخش 1خاقانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظم 3 بخش 2 مسعود سعد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قرائت عربی 5 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور زبان فارسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 3) قسمت سوم: نظامي - نظم 3 بخش 3 نظامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بلاغت 1 . معانی ) - معانی و بیان 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم 4 قسمت چهارم:مثنوي معنوي 2 - نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 4) قسمت دوم :مثنوي هاي عطار - نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بدیع 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی عرفان و تصوف 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ ادبیات 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات معاصر 1 نظم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 4) قسمت اول :اشعار سنايي - نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نثر 3 متون ادبی - تعلیمی با تاکید بر گلستان - نثر3 بخش 3 گلستان سعدی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سبک شناسی 1 نظم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون تفسیری فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با تحول نثر فارسی,سبک شناسی 2 نثر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظم5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظم 5 بخش 3 حافظ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نثر 4 متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصاد و العباد - نثر 4 مرصادالعباد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 انواع ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با علوم قرآنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معانی و بیان 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم. 5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبك هندی - نظم 5 بخش 5 صائب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عروض و قافیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آیین نگارش متون علمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ ادبیات ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان - تاریخ ادبیات جهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با تاریخ ادبیات ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران - نظم فارسی 1 شاهنامه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نثر فارسی 1 - تاریخ بیهقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 صرف و نحو عربی - عربی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در دستور زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نثر فارسی 4 .کشف المحجوب و رساله قشیریه ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربی3 .نظم عربی) - متون نظم عربی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظم فارسی 4 مثنوی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نثر فارسی 3 . مصباح الهدایه ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظم فارسی 2 - ناصرخسرو و سنایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربی 2 .نثر عربی)،متون نثر عربی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی,زبان تخصصی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق پیشرفته - تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان - مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فارسی عمومی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران، نظم فارسی 1 شاهنامه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 صرف و نحو عربی، عربی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربی 2 .نثر عربی)،متون نثر عربی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تحقیق پیشرفته، مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربی3 .نظم عربی) - متون نظم عربی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقدادبیات داستانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با سیر تحول نثر فارسی - سبک شناسی 2 نثر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با سیر تحول شعر فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روانشناسی رشد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربي 1 قسمت اول:.قواعد و متون) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی - نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نثر 1 تاریخ بیهقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مرجع شناسی و روش تحقیق 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم 2 قسمت اول شاهنامه 1 - نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم 2 قسمت اول شاهنامه 1 - نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب - ادبیات حماسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نثر 2 متون ادبی - داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه - نثر 3 بخش 1 کلیله و دمنه 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات عامیانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربی 3 قسمت سوم . قواعد و متون ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نثر 4 متون ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم.3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ ادبیات 2 - تاریخ ادبیات فارسی 2 از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 عربی 4 قسمت چهارم .قواعد و متون) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصي قسمت اول - زبان خارجی تخصصی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون منتخب نثر ادبی - تعلیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نثر . 5) متون تفسيري با تاكيد بر كشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح - نثر 2 بخش 2 کشف الاسرار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم غنایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون نظم . 4) قسمت سوم :مثنوي معنوي. 1 ) - متون نظم 4-بخش 1 مثنوی مولوی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نظریه های ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات معاصر 2 نثر - آشنایی با ادبیات معاصر ایران - جريان شناسي نثر معاصر ايران 300 دارد